Pages
Download article

Reforming of deposits in ancient oil and gas basins (on the example of deposits of the Baikit anteclise eastern slope of the Siberian Platform)

A.V. Stoupakova, I.I. Khvedchuk, R.S. Sautkin, N.I. Korobova,
E.D. Sivkova

Original article

DOI https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.31-41

31-41
rus.

open access

Under a Creative Commons license

The paper considers the stages of formation of modern deposits within the south-western part of the LenaTungussky oil-bearing basin. The main oil and gas source strata capable of generating hydrocarbons are described, the structure of the terrigenous reservoir is considered, a model of deposits formation is developed. The secondary transformation of the reservoir in the zone of development of paleo water-oil contacts, which completely seal the void space, are revealed. The presence of several paleo water-oil contacts is evidence of multi-stage reshaping of deposits. After changing the structural plan in the Paleozoic-Mesozoic time, these zones operate as lithologic impermeable beds. Accordingly, most of the generated hydrocarbons are distributed on the migration path within the slopes of modern large structures and in the reformed non-anticlinal traps. The study of the migration paths of hydrocarbons from generation to accumulation and features of secondary transformations made it possible to establish the presence of a complex multi-stage re-formation of paleodeposits and identify the mechanisms of their formation.

 

reforming of deposits, Eastern Siberia, Baikit anteclise, Nepskian horizon, Vanavarskian suite, paleowater-oil contact, paleoreconstruction, change in reservoir properties, secondary transformations of rocks, change in void space

 

 • Bitner A.K., Krinin V.A., Kuznetsov L.L. et al. (1990). Neftegazonosnost’ drevnikh produktivnykh tolshch zapada Sibirskoy platformy [Oil and gas bearing of ancient productive strata of the West Siberian platform]. Krasnoyarsk: PGO «Eniseyneftegazgeologiya», KF SNIIGGiMS, 114 p. (In Russ.)
 • Filiptsov Yu.A., Starosel’tsev V.S. (2009). Riphean troughs – main sources of oil and gas in the western part of the Siberian platform. Geologiya nefti i gaza = Geology of oil and gas, 6, pp. 40-56. (In Russ.)
 • Frolov S.V., Karnyushina E.E., Korobova N.I., Krylov O.V., Akhmanov G.G. (2008). Paleogeograficheskiy kontrol’ formirovaniya prirodnykh rezervuarov verkhnevendsko-kembriyskikh otlozheniy Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti severo-zapadnykh rayonov na osnove modelirovaniya protsessov generatsii i migratsii UV [Paleogeographic control of natural reservoirs formation of Upper Endia-Cambrian deposits of the Siberian Platform and oil and gas potential of the North-Western areas based on the modeling of the processes of generation and migration of hydrocarbons]. Moscow: MSU, 310 p. (In Russ.)
 • Maslennikov M.A. (2015). Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti vanavarskoy svity na territorii Baykitskoy neftegazonosnoy oblasti [Geological structure and oil and gas potential of the Vanavarian suite in the territory of the Baikit oil and gas region]. Avtoref. diss. kand. geol.-min. nauk. [Cand. geol. and min. sci. diss.]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 47 p. (In Russ.)
 • Melnikov N.V. (1977). Geologiya i neftegazonosnost’ Leno-Tungusskoy provintsii [Geology and petroleum potential of the Leno-Tungus province]. Moscow: Nedra, 205 p. (In Russ.)
 • Melnikov N.V., Borovikova L.V., Smirnov E.V., Khudorozhkov V.G. (2009). Perspektivnye na neft’, zony i ob”ekty Sibirskoy platformy: Sbornik nauchnykh trudov [Perspective for oil, zones and objects of the Siberian platform: Col. papers]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, pp. 62-70. (In Russ.)
 • Melnikov N.V., Smirnov E. V., Maslennikov M.A., Protsko A.N., Borovikova L.V. (2017). Geologic prerequisites for increment of the mineral resources base of the Yurubchen-Kuyumba petroleum production center. Geologiya i geofizika = Russian geology and geophysics, 58(3-4), pp. 586- 601. (In Russ.) DOI: 10.15372/GiG20170321
 • Sautkin R.S. (2016). Formirovanie i svoystva karbonatnykh kollektorov rifeya Yurubcheno-Tokhomskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Formation and properties of carbonate reservoirs of the Riphean of the Yurubchen-Tokhom oil and gas condensate field]. Diss. kand. geol.-min. nauk [Cand. geol. and min. sci. diss.]. Moscow: MSU, pp. 28-29. (In Russ.)
 • Sivkova E.D. Korobova N.I., Sautkin R.S., Stupakova A.V. (2018). Identification of change dependences of thickness and properties of the deposits of the Vanavarian suite in the junction zone of the Baikit anteclise and the Katanga saddle. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya, 4(1), pp. 175-180. (In Russ.)
 • Staroseltsev V.S. (2009). Strukturno-tektonicheskaya karta neftegazonosnykh provintsiy Sibirskoy platformy [Structural-tectonic map of oil and gas provinces of the Siberian platform]. FGUP «SINIIGGiMS».
 • Timoshina I.D. (2005). Geokhimiya organicheskogo veshchestva nefteproizvodyashchikh porod i neftey verkhnego dokembriya yuga Vostochnoy Sibiri [Geochemistry of organic matter of petroleum producing rocks and oils of the Upper Precambrian of the South Eastern Siberia]. Novosibirsk: SO RAN Publ, GEO, 166 p. (In Russ.)
 • Vernikovskiy V.A., Kazanskiy A.Yu, Matushkin N.Yu., Metelkin D.V. (2009). The geodynamic evolution of the folded framing and the western margin of the Siberian craton in the Neoproterozoic: eological, structural, sedimentological, geochronological, and paleomagnetic data. Geologiya i geofizika = Russian geology and geophysics, 50(4), pp. 502-519. (In Russ.) https://doi.org/10.1016/j.rgg.2009.03.014
 •  
Antonina V. Stoupakova
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Igor I. Khvedchuk
PJSC «Krasnoyarsk Gazprom»
1, Ac. Kurchatov sq., Moscow, 123098, Russian Federation
 
Roman S. Sautkin
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Natalia I. Korobova
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Ekaterina D. Sivkova
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 

For citation:

Stoupakova A.V., Khvedchuk I.I., Sautkin R.S., Korobova N.I., Sivkova E.D. (2019). Reforming of deposits in ancient oil and gas basins (on the example of deposits of the Baikit anteclise eastern slope of the Siberian Platform). Georesursy = Georesources, 21(2), pp. 31-41. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.31-41