Pages
Download article

Bazhenov horizon of Siberia (Tithonian – Lower Berriasian): tectonic and hydrodynamic conditions of sedimentation

A.N. Stafeev, A.V. Stoupakova, A.A. Suslova, R.M. Gilaev, E.S. Shelkov, A.A. Knipper

Original article

DOI https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.117-128

117-128
rus.

open access

Under a Creative Commons license

The new model of the sedimentation of the Bazhenov Formation, on which black shale accumulated on relative elevation – a shallow-marine hilly plateau, agrees well with the results of a general paleogeographic analysis of the Bazhenov horizon of Siberia. In addition to the favorable conditions for the accumulation and fossilization of organic matter, the most important conditions for the formation of a unique Bazhenov suite are the multiplicity of nutrient sources, their constant flow, and the capture of almost all the terrigenous material in the flow basins of the Ural-Khatanga strike-slip. Judging by the presence of incisions and the distribution of facies in the system of strke-slip basins, a sea current from the Arctic Ocean operated on the territory of the YeniseiKhatanga trough. Periodic changes of the Arctic runoff were probably synchronous episodes of tectonic activation in the divergent shear zone. Rising sea levels led to flooding of the hilly‑lake South-Taimyr coastal basin and increasing the flow of sedimentary material from it. During the transgressions, nutrients were removed from flooded plains of South Taimyr. At the same time, the transgressions “locked” the flow from the Vilyui alluvial-lake basin. During regressions, on the contrary, the runoff of sedimentary material and biophilic elements from Vilyui sharply increased.

 

Siberia, Bazhenov horizon, black shale, tectonics, hydrodynamics, sea currents, upwelling, sedimentation

 

 

 • Afanasenkov A.P., Nikishin A.M., Unger A.V., Bordunov S.I., Lugovaya O.V., Chekishev A.A., Yakovishina E.V. (2016). The tectonics and stages of the geological history of the Yenisei-Khatanga Basin and the conjugate Taimyr Orogen. Geotectonics, 2, pp. 23-42. https://doi.org/10.1134/ S0016852116020023
 • Braduchan Yu.V., Golbert A.V., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.P., Lebedev A.I., Nalnyaeva T.I., Turbina A.S. (1986). Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri (stratigrafiya, paleogeografiya, ekosistema, neftenosnost’) [Bazhenov Horizon of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Novosibirsk: Nauka, 160 p. (In Russ.)
 • Gavrilov Yu.O., Shcherbinina E.A., Golovanova O.V., Pokrovskiy B.G. (2013). The late Cenomanian paleoecological event (OAE 2) in the eastern Caucasus basin of Northern Peri-Tethys. Lithology and Mineral Resources, 6, pp. 457-488. https://doi.org/10.1134/S0024490213060047
 • Devyatov V.P., Nikitenko B.L., Shurygin B.N. (2011). Paleogeography of Siberia in the Jurassic period at the stages of major reconstructions. Novosti paleontologii i stratigrafii (Prilozhenie k zhurnalu «Geologiya i geofizika») [News of paleontology and stratigraphy, vol. 16-17, suppl. to the Journal «Russian Geology and Geophysics»], pp. 87-101. (In Russ.)
 • Eder V.G., Zamiraylova A.G., Zanin Yu.N., Zhigul’skiy I.A. (2015a). Features of the lithological composition of the main types of sections of the Bazhenov formation. Geologiya nefti i gaza = Geology of Oil and Gas, 6, pp. 96-106. (In Russ.)
 • Eder V.G., Zamiraylova A.G., Zanin Yu.N., Khabarov E.M., Yan P.A. (2015b). Features of the formation of the Bazhenov suite during the transition from the Jurassic to the Cretaceous in the central part of Western Siberia. Litosfera = Lithosphere, 3, pp. 17-32. (In Russ.)
 • HallamA., Bradshaw M.J. (1979). Bituminousshales and oolitic ironstones as indicators of transgressions and regressions. J. Geol. Sci., 136, pt. 2, pp. 157-164. https://doi.org/10.1144/gsjgs.136.2.0157
 • Haq B.U., Hardenbol J., Vail P.R. (1988). Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level changes. Sea-level changes: an integrated approach. Soc. Econ. Paleontologists and Mineralogists. Spec. Publ. Oklahoma, Tulsa, 42, pp. 11-108. https://doi.org/10.2110/pec.88.01.0071
 • Korobova N.I., Makarova O.M., Kalmykov G.A., Petrakova N.N., Yurchenko A.Yu., Sharafutdinov V.F., Korost S.R., Kalabin V.V. (2015). The main types of sections of the oil-bearing Bazhenov formation in the north-east of the Surgut arch. Moscow University Geology Bulletin, 5, pp. 54-61. (In Russ.) https://doi.org/10.3103/S0145875215050063
 • Kuzmichev A.B., Zakharov V.A., Danukalova M.K. (2009). New data on the stratigraphy and depositional environment for Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Stolbovoi Island (New Siberian Islands). Stratigr. Geol. korr., 17(4), pp. 396-414. https://doi.org/10.1134/S0869593809040042
 • Mitchell A.Kh.G., Reding Kh.G. (1990). Osadkonakoplenie i tektonika. Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentation and tectonics. Sedimentation and facies conditions]. Ed. Kh. Reding. Vol. 2. Moscow: Mir, pp. 227-283. (In Russ.)
 • Nikitenko B.L. (2009). Stratigrafiya, paleobiogeografiya i biofatsii yury Sibiri po mikrofaune (foraminifery i ostrakody) [Stratigraphy, paleobiogeography and biofacies of the Siberian Jurassic by microfauna (foraminifera and ostracods)]. Novosibirsk: Parallel, 680 p. (In Russ.)
 • Nikitenko B.L., Shurygin B.N., Knyazev V.G., Meledina S.V., Dzyuba O.S., Lebedeva N.K., Peshchevitskaya E.B., Glinskikh L.A., Goryacheva A.A., Khafaeva S.N. (2013). Jurassic and cretaceous stratigraphy of the Anabar area (Arctic Siberia,Laptev sea coast) and the boreal zonal standard. Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophysics, 54(8), pp. 1047‑1082. (In Russ.) https://doi.org/10.1016/j.rgg.2013.07.005
 • Panchenko I.V., Balushkina N.S., Baraboshkin E.Yu., Vishnevskaya V.S., Kalmykov G.A., Shurekova O.V. (2015). Complexes of paleobiota in AbalakBazhenov deposits in the central part of Western Siberia. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 10(2), pp. 1-29. (In Russ.) http://dx.doi. org/10.17353/2070-5379/24_2015
 • Parfenov L.M., Kuzmin M.I. (2001). Tektonika i geodinamika territorii Respubliki Sakha (Yakutiya) [Tectonics and geodynamics of the Sakha Republic (Yakutia)]. Moscow: MAIK «Nauka/Interperiodika», 571 p. (In Russ.)
 • Resheniya 3-go Mezhvedomstvennogo regional’nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoyu Sredney Sibiri [Decisions of the 3rd Interdepart. Regional Stratigraphic Meeting on the Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. (1981). Novosibirsk: SNIIGGiMS, 91 p. (In Russ.)
 • Rogov M.A., Berzon E.I., Shneyder G.V., Trikolidi F.A. (2017). New data on stratigraphy of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of the r. Kheta upper flow (Khatanga depression). Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. VII Vseros. sov. [VII Meet.: Jurassic system of Russia: problems of stratigraphy and paleogeography]. Moscow: GIN RAN, pp. 183-187. (In Russ.)
 • Stafeev A.N., Stupakova A.V., Suslova A.A., Gilaev R.M. (2017). Сonditions of sedimentation and paleogeographic zoning of the Bazhenov horizon (Tithon-Lower Berrias) in West Siberia. Georesursy = Georesources, Special Issue, pp. 134-143. (In Russ.) http://doi.org/10.18599/grs.19.14
 • Stoupakova A.V., Stafeev A.N., Suslova A.A., Gilaev R.M. (2015). Paleogeographical conditions of the West Siberian Basin in the Tithon-Early Berrias. Moscow University Geology Bulletin, 6, pp. 10-19. (In Russ.)
 • Shurygin B.N., Dzyuba O.S. (2015). The Jurassic/Cretaceous boundary in Northern Siberia and boreal-tethyan correlation of the boundary beds. Geologiya i geofizika = Russian Geology and Geophysics, 56(4), pp. 830-844. (In Russ.) http://dx.doi.org/10.1016/j.rgg.2015.03.013
 • Shchepetova E.V., Panchenko I.V., Baraboshkin E.Yu. (2015). “Fish” tempestites in carbon deposits of the Bazhenov horizon and paleobatimetry of the Bazhenov sea in Western Siberia. Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. VI Vseros. sov. [VI Allruss. Meet.: Jurassic system of Russia: problems of stratigraphy and paleogeography]. Makhachkala: ALEF, pp. 320-324. (In Russ.)
 • Yudovich Ya.E., Ketris M.P. (1988). Geokhimiya chernykh slantsev [Geochemistry of black shales]. Leningrad: Nauka, 272 p. (In Russ.)
 • Yan P.A. (2009). Conditions of formation of the bat-Upper Jurassic deposits and causes of evolution of the West Siberian basin. Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii: III Vseros. sov. [III Allruss. Meet.: Jurassic system of Russia: problems of stratigraphy and paleogeography]. Saratov: Tsentr Nauka, p. 268-270. (In Russ.)
 • Zakharov V.A. (2016). Glubiny paleobasseynov i podkhody k ikh rekonstruktsii. Paleontologiya, stratigrafiya, astrobiologiya [Depths of paleobasins and approaches to their reconstruction. Paleontology, stratigraphy, astrobiology]. Moscow: PIN RAN, pp. 208-228. (In Russ.)
 • Zakharov V.A. (2006). Formation conditions of the Volga-Berrias highcarbon Bazhenov formation of Western Siberia according to paleoecology. Evolyutsiya biosfery i bioraznoobraziya [Evolution of the biosphere and biodiversity]. Moscow: Tovarish. nauch. izd. KMK, pp. 552‑568. (In Russ.)
 • Zakharov V.A., Rogov M.A. (2014). Stratigraphic and paleogeographic background of oil and gas exploration in the Upper Jurassic-Lower Cretaceous sedimentary strata of the marine genesis of the Laptev Sea framing. Arktika: ekologiya i ekonomika = Arctic: Ecology and Economy, 4(16), pp. 38-47. (In Russ.)
 • Zakharov V.A., Rogov M.A., Bragin N.Yu. (2008). Mesozoic of the Russian Arctic: stratigraphy, biogeography, paleogeography, paleoclimate. Vklad Rossii v mezhd. polyarnyy god 2007/08. Stroenie i istoriya razvitiya litosfery [Russia’s contribution to the int. polar year 2007/08. Structure and history of the lithosphere]. Moscow-St.Petersburg: Paulsen Ed., pp. 329‑381. (In Russ.)
 •  
Aleksandr N. Stafeev
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Antonina V. Stoupakova
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Anna A. Suslova
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Rinar M. Gilaev
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Egor S. Shelkov
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
Andrey A. Knipper
Lomonosov Moscow State University
1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
 
 

For citation:

Stafeev A.N., Stoupakova A.V., Suslova A.A., Gilaev R.M., Shelkov E.S., Knipper A.A. (2019). Bazhenov horizon of Siberia (Tithonian-Lower Berriasian): tectonic and hydrodynamic conditions of sedimentation. Georesursy = Georesources, 21(2), pp. 117-128. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.117-128